Menu
Syriner_
Shrubs and hedges

STELL AV SYRIN

Syriner er lettstelte busker som krever lite av deg. Det eneste du må vite er at det finnes både podede syriner og rotekte syriner.

De podede syrinene har ofte rikere blomstring, kan ha fylte blomsterstander, kraftigere farger,  kan dufte litt mindre enn de rotekte, men er generelt enklere å holde styr på enn en rotekte syrin som setter masse rotskudd og ofte sprer seg ut i plener og nærliggende bed.

Nikkesyrin, Syringa reflexa, har smalere lillarøde, nikkende blomsterstander. De gir et litt kniplingsaktig inntrykk.

Se også innlegget Syriner i vase.

BESKRIVELSE Bladfellende busker som får lilla, blålilla, rødslilla,lyslilla eller hvite ranker med, duftende blomster. Busken blir vid og relativt høy om den ikke beskjæres.
HERDIGHET Rotekte syriner kan du dyrke i hele landet, men blomstringen blir naturlig nok dårligere langt nord. Herdighet varierer i forhold til sort. Podede typer er mindre herdig, men kan brukes i hele Sør-Norge.
VOKSESTED Sol, eller lett skygge. Tåler de fleste jordtyper. Planteavstand 1.5 m.
BESKJÆRING OG STELL Beskjæres etter blomstringen i mai, juni, avh. av region. Hvis du vil fjerne frøstandene som er skjemmende, pass på de nye skuddene som dannes rundt frøstanden. Det er de som vil danne blomster til neste år. Er syrinen podet, er det lurt å beskjære så lite som mulig da sterk beskjæring kan fremprovosere rotskudd. Foryngelsesbeskjæring av eldre, rotekte, overgrodd syrin, er enkelt. Beskjær da alle/eller de fleste grener tilbake til 30-50 cm, i ulik høyde i tidlig vår. Gjødsle godt, gjerne med kompost og fullgjødsel.
SYKDOMMER Vanligvis helt fri for skader. Plant ikke syrin på samme sted når gammel syrin dør.
PASSER TIL Passer godt plassert i løse, uformelle hekker og i sammenplantinger av busker. Dufter fantastisk, så plasser gjerne en busk i nærheten av sitteplasser eller gangveier.
Syringa_grafted_white_

Podet hvit syrin. Duftende og med tett, lett fylte blomster.

HOW TO GROW LILAC

Lilacs are shrubs or small trees that is easy to care for. The only thing you must know is that there are both grafted lilacs and non grafted lilacs.

The grafted lilacs often have richer flowering and bolder colours. they are generally easier to manage that the non grafted one, which grows lots of suckers and are often spread out in lawns and nearby bed.

DESCRIPTION Deciduous shrubs that get purple, mauve, reddish-purple, mauve or white swaths with fragrant flowers. The shrub becomes broad and relatively high if not pruned.
HARDINESS You can grow Lilacs everywhere in Scandinavia. But it will flower poorly far north. Hardiness varies according to species. Grafted types are less frost resistant, but they can be grown over most of southern Norway.
GROWING LOCATION Sun or light shade. Tolerates most soil types. Planting Distance 1.5 m
PRUNING AND CARE Pruned after flowering in May/ June, dep. of the region. Deadhead carefully because the shrub makes new shoots that form the old flowers. There are those who will form flowers next year. Are lilac grafted, it is advisable to prune as little as possible as strong pruning can provoke suckers. Rejuvenating pruning of older, not grafted, overgrown lilac is easy. Prune all / or most branches back to 30-50 cm, at different heights in the early spring. Fertilize well, preferably with compost and fertilizer.
DISEASES Generally entirely free of damage. Do not plant lilac at the same place when the old lilac dies.
SUITABLE FOR Looks very good placed in loose, informal hedges and together with other shrubs. The fragrance is amazing, so place a bush close to the terrace or garden paths.

 

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.